خاطره

خاطره


+ آموزش گرامر زبان انگلیسی

تعریف زمان :

زمان دستوری را ( tense) وغیردستوری را (time) می نامند .

زمان غیر دستوری محیطی است  عمومی که همه وقایع در آن به صورت توالی و یا ظاهراً به توالی رخ می دهد .  وقایع و تغییر اشیاء در زمان روی می دهند و به تعبیری زمان چیزی است که به سمت آینده حرکت می کند .  زمان غیر دستوری برای همه بشریت یکسان است .

زمان دستوری ( tense ) عبارت است از قابلیت دستوری افعال که به اشکال و ترتیبهای متمایز از هم نشان می دهد که عمل در چه زمانی صورت گرفته ، می گیرد و یا خواهد گرفت .  بنابراین زمان دستوری در زبان های مختلف اشکال گوناگون دارد .

غالباً time , tense با یکدیگر برابر نیستند . برای مثال افعال در زمان حال می توانند زمان آینده را هم نشان دهند .

قوانین دستوری به ما نمی گویند که چه باید گفت . بلکه به ما می گویند چگونه چیزها را به طور صحیح بیان کنیم .

تعریف فعل :

  کلمه‌ای‌است که زمان انجام کار را نشان می دهد .  فعل مرکز گرامری‌یک جمله است وبعداز فاعل و قبل از هرنوع کامل کننده ای قرارمی گیرد و سه نوع اشتقاق صرفی دارد :-ing , -ed ,-s

 افعال فارسی دارای سه زمان است :  گذشته- حال آینده (Time) . اما امروزه بعضی از زبان شناسان افعال فارسی معتقدند که صورتاً دو زمان بیشتر نداریم :  حال و گذشته (tense) . هرگاه فعل در گذشته اتفاق افتد آن را ماضی و اگر در حال روی دهد ، مضارع یا حال و هرگاه در آینده روی دهد آن را مستقبل می نامند .

افعال به خصوص به دلیل معانی مختلف فعل ها نمی‌توانند در زمان های به خصوص استفاده شوند ، ما بایستی قبل از استفاده از فعل در یک زمان راجع به معنی آن فعل  همچنین معنی کل جمله بیندیشیم ، ‌در تمام موارد بایستی معنی و فرم فعل به هم ربط داشته باشند .

ساختمان جملات انگلیسی

الگوی اصلی یک جمله انگلیسی به صورت زیر است :

مفعول

فعل

فاعل

A letter

write

I

اگر بخواهیم مکان و زمان انجام کار را ذکر کنیم الگوی فوق به صورت زیر خواهد بود :

قید زمان  +  قید مکان  +  مفعول  +  فعل  +  فاعل

Ex:  I see ali in school everyday

قید زمان

قید مکان

مفعول

فعل

فاعل

everyday

In school

Ali

see

I

لازم به تذکر است که طرز قرار گرفتن قیود در جمله به صورت زیر است :

قید زمان + قید مکان + قید حالت

چنانچه جمله دارای دو مفعول باشد الگوی جمله به صورت زیر در می آید :

قید زمان + قید مکان + مفعول غیرانسان + مفعول انسان + فعل + فاعل

می توان جای مفعول انسان را با غیر انسان عوض کرد اما بعد از مفعول غیر انسان باید از حرف اضافه to یا for استفاده کرد .

I  buy  my  child  a  toy  every  week .

I  buy  a toy  for  my  child  every  week .

انواع زمانها

 

1-             زمان حال ساده :       Present  tense

تعریف :  عملی است که به صورت عادت یومیه (habit) یا رسم و رسوم ( custom ) انجام می گیرد و به طور دائم به وقوع می پیوندد .فرمول کلی این زمان به صورت زیر است که فرم مشابهی مانند مصدر دارد :

مفعول + فعل زمان حال + فاعل

برای منفی و سؤالی کردن این زمان از دو فعل کمکی do و does استفاده می کنیم .

Statement :   He  plays  in  the  yard .

Question :   Does  he  play  in  the  yard  ?

 Short  answer :

Yes ,  he  does .

No ,  he  does not. (doesn’t)

علامت :  اگر قید زمان جمله ای  every …. ( day , week , month ) , once  a week , on  Mondays  باشد أن جمله زمان حال ساده است.  اگر یکی از قیدهای تکراری که عادتی را در زمان حال نشان دهد در جمله وجود داشته باشد آن جمله زمان حال ساده است .  قیدهای تکراری عبارتند از :

Always                                     all  of  the  time

Usually                                     most  of  the  time

Often                                       much  of  the time

Sometimes                               some  of  the time

Seldom                                     almost  never

Never                                      not  at  any  time

محل قرارگرفتن قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی و بعد از افعال to  be می باشد .

He  always  drinks  tea .                                          He  is  always  busy .

از علامت های دیگر این زمان :

once  a  week , on Fridays , on  and  off , once  in  a  while .

:  Spelling  Notes

1-       افعالی که به :  (z , o , x , ch , sh , ss ) ختم شوند در سوم شخص مفرد es می گیرند . 

Kiss --------------- Kisses                          watch ------------- Watches

Rush -------------- rushes                         box  ---------------- boxes

Go ----------------- goes                           buzz --------------- buzzes

2-       افعالی که به y ختم شوند در صورتی که قبل از y حرف بی صدا باشد y تبدیل به I شده و سپس es اضافه می گردد :

Carry---------------carries

اما اگر قبل از y حرف صدادار باشد فقط s می گیرد .   say  -------------  says

یادآوری :

 افعال کمکی مانند :

May , might , will , would , can , could , shall , should , must , need , dare , ought to

S نمی گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی گیرد .

He  can  go .

درباره فعل   Need :

این فعل در دو معنی به کار می رود .  اگر معنی ضرورت داشتن بدهد خود این فعل یک فعل کمکی است و در سوم شخص s نمی گیرد و در جمله مثبت به کار نمی رود :

You  needn’t  work  so  much .

لازم نبود لمسم کنی . ( اما کردی )                                                           You  needn’t  ( should , must )  touched  me .

اما اگر در معنی احتیاج داشتن به کار رود باید با فعل کمکی دیگری سوالی و منفی شود:

I  don’t  need  that  pen .

درباره فعل :  Have

اگر have  فعل کمکی باشد و یا مالکیت را نشان دهد برای منفی کردن آن از مشتقات do استفاده نمی کنیم.

 I  haven't  seen  him .

He  hasn’t  the  ability  to  do  that .

اگر فعل have چیزهای دیگری را به جز مالکیت بیان کند از مشتقات  do ‌برای منفی کردن آن استفاده می شود .         

We  didn't  have  any   breakfast .

کاربرد زمان حال ساده :

1-       رسوم ، عادات ، و تکرار عمل ( customs , Habits , Repeated actions ) :

I  drink  2  cups  of  tea  every  morning .

He  always  studies  very  hard .

2-       مطالب حقیقی (  Factual  statement ) :

Rain  falls  from  the  cloud .

Death  comes  to  everyone  sooner  or  later .

3-       مطالب کلی (  General  statement ):

zahra  prefers  coffee  to  tea .

ali  is  from  shiraz .

4-       آینده نزدیک ( Future  time ) :

عملی که در آینده نزدیک صورت می گیرد به شرطی که قید زمان آینده در جمله ذکر گردد (به ویژه برنامه مسافرت) در این حالت از افعالی استفاده می شود که معنی آمدن و رفتن می‌دهد .  مانند :

come , go , arrive , leave , return

The  coffee  cart  arrives  in  ten  minutes .

My  sister  leaves  tomorrow .

5-       برای توصیف صحنه ها و وقایع تاریخی :

The  Greeks  capture  the  city .

یونانیها شهر را تسخیر می کنند ( تسخیر کردند ).

در اینجا زمان حال ساده انگلیسی و مضارع فارسی با هم تطابق دارند .

6-       عناوین مطبوعات (  The  title  of  the  press ):

برای مهم و ارزشمند جلوه دادن موضوعات عناوین روزنامه ها به صورت زمان حال ساده بیان می شود اگرچه عمل در گذشته صورت گرفته است .

Italian  Army  withdraws .

ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند . ( کرد )

7-       ضرب المثلها ( The  proverbs ) :

      بادآورده را باد می برد .                                                                                                            Easy  come , Easy  go .

8-        برای گفتن نمایش یا داستانی مهیج یا یک اپرا  و برای گزارش فعالیت های ورزشی :

The  phone  rings .  She  picks  it  up  and  listens  carefully , …

9-       در جملات شرطی :

If  you  study  hard ,  you  will  pass  your  exam .

چند نکته :

1-       شکلهای گذشته مثل would یا had می توانند به مفهوم حال ساده به کار روند .

من می گویم بهتر است صبر کنیم .                                                   I  would  say  we  had  better  wait .

2-       بعضی افعال هم به شکل حال ساده و هم حال استمراری با تفاوت کمی به کار می روند .

He  is  living  at  home .  he  lives  in  shiraz .

3-       بعضی از فعلها در خود ماهیت آیندگی دارند .

The  prime  minister  is  to  visit  Canada  next  month .

     نخست وزیر قرار است هفته آینده از کانادا دیدار کند .

4-       با افعالی که قرار ملاقات در آینده را نشان می دهند زمان حال ساده به کار می رود .( Scheduled  event )

I  have  a  doctor’s  appointment  on Sunday .

5-       زمان حال ساده با افعال شروع کردن و تمام کردن به کار می رود .

begin , start , end , close , finish , conclude , commence

Final  exams  begin  next week .

The  film  ends  in  2  hours .


2        -     زمان حال استمراری : Present  continuous  tense

تعریف : برای بیان انجام کاری که به صورت استمرار در لحظه حال انجام می گیرد و هنوز کامل نشده است .  برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می کنیم :

am , is , are   +   v.  -ing

این زمان معمولاً با قیود زمانی زیر می آید :

now , at present , at the moment , for  the  time  being , just  now, currently , this week, this period , today , temporarily .

 

You  are  working  hard  now .

I am  having  a Sandwich  now .

برای منفی کردن این زمان کلمه ( not ) را بعد از فعلto be  می آوریم و برای سوالی کردن آن فعل to be را به اول جمله می آوریم .

She  isn’t  driving  to  work .

Is  she  driving  to  work ?   Yes , she  is . / No , she  isn’t .

 

 

Reading.

Am

Are

Is

I

You , we , they

He , she , It

نکته (1) :                  اگر ابتدای جمله با وجه امری آغاز شود قسمت دیگر جمله زمان حال استمراری خواهد بود .

Listen !  The  teacher  is  talking . (but) look! I hear again .

نکته (2) :                  اگر بعد از وجه امری جمله با کلمات here و there آغاز شود باید به جای حال استمراری از حال ساده استفاده کرد .           

  Look !  There  goes  the  bus .

 

Contractions :

 

                                                I  am ------------  I’m                                They  are ------- They’re

                                                He  is -----------  He’s                               You  are -------- You’re

                                                She is -----------  She’s

Spelling  Notes  :

1-       اگر فعلی به e ختم شود هنگام اضافه کردن e , -ing حذف می شود .                     come --- coming

2-    اگر یک فعل یک سیلابی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از حرف بی صدا یک vowel  (صدادار) قراربگیرد هنگام اضافه کردن –ing آن حرف دوبل می شود .                                                            stop --- stopping

3-       اگر فعلی به –ie ختم شود هنگام گرفتن ie , -ing تبدیل به y می شود .                die -------  dying

کاربرد زمان حال استمراری

1-       عملی که هم اکنون در حال انجام شدن است اما لازم نیست در این لحظه گفته شود .

He  is  learning  English .

I  am  reading  a  play  by  Shakespeare .

2-       برای توصیف عملی در آینده نزدیک :

I am  meeting  ali  tonight.

      امشب به دیدار علی می روم .  (خواهم رفت ، می خواهم بروم )

همان طور که ملاحظه می شود در موارد بالا در زبان فارسی به عنوان معادل استمراری   انگلیسی از مضارع استفاده می شود .

3-       برای بیان حالت استمرار در آینده :

At 9 , she  is  doing  her  homework .

ساعت 9 مشغول انجام تکالیفش است (دارد انجام می دهد) یعنی قبل از 9 شروع کرده و در آن ساعت مشغول انجام تکالیفش خواهد بود .

در این مورد در زبان فارسی از شکل مضارع یا از حال در جریان و یا از شکل آینده استفاده می‌شود .  حال استمراری در مفهوم فوق می تواند همراه با حال ساده به کار رود .

They  are  flying  over  the  desert  when  one  of   the  engines  fails .

آن وقتی که یکی از موتورها از کار می افتد ، آنها بر فراز بیابان پرواز می کنند .

چنانکه می بینید در فارسی برای هر دو مورد از شکل مضارع استفاده شده است .

4-       برای نشان دادن عملی که به صورت عادت بکار می رود و معمولاً با قید always همراه است .

جمعه ها همیشه کوه می رود .           He  is  always  climbing  on  Fridays .

افعالی که در زمان حال استمراری به کار نمی روند :

1 .     افعالی که مربوط به حس ( sense ) هستند .این گونه افعال بیشتر به صورت (  involuntary ) یعنی بدون قصد و اراده به کار می روند اما اگر این افعال ( voluntary ) یعنی از روی قصد به کار روند یا نشان دهنده دوره طولانی تری باشند استمرار می شوند این افعال از این قرارند :

Ali is  feeling  the  material .                    I  hear  voices .

I  am  smelling  this  meat .                      Your  soup  taste  great .

feel  cold  air .

نکته (1) :            اگر see معنی visit یا arrange بدهد و عمل دیدار کردن با قرار قبلی باشد –ing می گیرد .                                      

Tom  is  seeing  the  town .

نکته (2) :              اگر hear به معنی دریافت خبر یا نامه باشد یا به معنی گوش کردن به طور رسمی به چیزی باشد استمرار می شود .

The  court  is  hearing  evidence .

نکته (3) :              اگر feel در معنی احساس کردن باشد استمرار نمی شود اما اگر به معنی لمس کردن باشد و یا در مفهوم پزشکی به کار برود استمرار میشود . 

The  court  is  hearing  evidence .

نکته (4) :              اگر taste به معنی مزه دادن بکار برود استمرار نمی شود اما اگر در معنای چشیدن باشد باشد –ing می گیرد .

I  am tasting the soup .

2 .      افعالی که احساسات و هیجانات را بیان کنند . ( emotion )

desire , like , love , wish , want , hate , detest , care

3 .      افعالی که مربوط به فکر ، عقیده و رفتار باشند  .                              ( think , attitudes , opinions )

appreciate , believe , expect , think ( feel ) , remember , recognize , forget , consider , guess , know , look like , resemble .

4 .      افعالی که مالکیت را نشان دهد . ( possession ) و ( ownership )

belong  to , own  ,  possess  ,  have  ,  owe

Ex.  The  teacher  has  the  tests  upstairs .

But :  we  are  having  a  grammar  test  today .

She  already  has  5 children .  /  but :  she  is  having  a baby in june .

نکته (1) :                  قید always هنگامی که دلالت بر یک عمل تصادفی کند در زمان حال استمراری بکار می رود . 

هربارهمین‌کاررامی کنم . (همین طور می شود ) I  am  always  doing  that

نکته (2) :  در فارسی حال استمراری را به صورت ماضی نقلی ترجمه می کنیم .  برای مثال :

او اینجا نشسته است .                                                                             She  is  sitting  here .


3- زمان گذشته ساده                Simple  past  tense

تعریف :  عملی را توصیف می کند که در گذشته به وقوع پیوسته و یا عادتی را در گذشته بیان می کند و اکنون تمام شده است . علامت این زمان قید زمان last …. , ago , yesterday می باشد .

A ) گذشته ای که با افعال to  be ساخته می شود .   Past  tense  of  Be .

 

Absent

Was

Were

I , he , she , it

You , we , they

نحوه منفی و سؤالی کردن :

 برای منفی کردن این زمان کلمه not را بعد از دو فعل was و were می آوریم .

I  was  not ( wasn’tbusy .

They  were  not ( weren’t ) present .

برای سؤالی کردن آن دو فعل was و were را به اول جمله می آوریم .

He  was  right .                                                        We were tired .

Was  he right ?        Yes , he  was .                        Were  you  tired ?                   Yes , we  were

No  , he  wasn’t .                                                                     No , we  weren’t .

 

B ) درنوع دوم گذشته ، افعال دو دسته اند :

1- افعال با قاعده   افعالی هستند که برای تبدیل کردن آنها به گذشته به آنها –ed اضافه می‌کنیم .            

work ---------- worked                    play --------------- played

He finished  his  university  at  the  age  of  22 .

:  Spelling  Notes

1-       اگرفعلی به e ختم شده باشد فقط –d می گیرد .                                             live -------- lived  

2-       اگر حرف آخر کلمه ای بی صدا و حرف ماقبل آن صدادار باشد هنگام اضافه کردن –ed به فعل   حرف آخر دوبل می شود .

travel  --------- traveled          stop --------- stopped

3-       افعالی که به y ختم می شوند اگر حرف ماقبل y بی صدا باشد y تبدیل به I میشود و سپس   –ed اضافه می گردد .

carry ----------- carried

اما اگر حرف ماقبل آخر صدادار باشد تغییر نمی کند .         obey --------- obeyed

2 - افعال بی قاعده  افعالی هستند که بیشتر گذشته و اسم مفعول آنها شکل دیگری دارد ، این گونه افعال را می توانیم به چند گروه تقسیم کنیم :

Group  (1) افعالی که گذشته و اسم مفعول آنها یکی است .

get                           got                           got                                           feel                          felt                           felt

buy                          bought                     bought                                     sit                            sat                           sat

build                         built                         built                                         make                        made                       made

dig                           dug                          dug

Group (2) افعالی که گذشته و حال و اسم مفعول آنها یکی است .

cut                           cut                           cut                                          bet                           bet                           bet

put                           Put                           Put                                         set                           set                           set

let                            Let                           Let                                           hit                            hit                            hit

shut                         shut                         shut                                        cost                         cost                         cost

Group (3) افعالی که زمان حال و اسم مفعول آنها یکی است .

Become                    became                    become

come                        came                        come

Group (4) افعالی که در هر سه قسمت با هم فرق می کنند .

Break                       broke                       broken                                   choose                     chose                       chosen

speak                       spoke                       spoken                                    begin                       began                      begun

چند مثال :

I  found  100  tomans  in  the  street .  ( find )

I  knew  her  number . ( know )

کاربرد زمان گذشته ساده :

1-       برای بیان عملی درگذشته که وقت آن معین باشد .                                                       I  met  her  yesterday .

     اگربخواهیم‌درباره‌زمان‌انجام‌گرفتن‌عمل‌سؤال‌کنیم‌می‌گوییم :                                               When did you see him ?

     کی اور را دیدید ؟ (ماضی مطلق) یا : کی اور را دیده اید (ماضی نقلی )

     کجا بوده ای ؟                                       درمحاوره :  کجابودی ؟                                            Where  have  you  been ?

2-       برای بیان عملی که در یک وقتی انجام گرفته اما وقت آن ذکر نشده است .

The  train  was  10  minutes  late .

3-       برای بیان عملی که دریک دوره معین از زمان گذشته انجام شده و پایان یافته است .

He worked in that bank for 4 years.

      او در آن بانک به مدت 4 سال کار می کرد ( اما او الان کار نمی کند )

-          مدت طولانی درآن دانشگاه درس دادم :  ( ماضی مطلق ) اما اکنون درس نمی دهم .

-          مدت‌طولانی‌درآن‌دانشگاه‌درس‌داده‌ام (ماضی نقلی)  درس‌می‌دادم (ماضی استمراری) .

بنابراین ترجمه جمله بالا بستگی به موقعیتی دارد که گوینده در آن قرار گرفته است اما در هر صورت منظور هرسه بایستی پایان یافتن عمل درگذشته باشد .

4-       برای عادتی در گذشته :  ( habitual  action )

He  always  carried  a  basket .

     او همیشه ( عادت داشت ) یک سبد حمل می کرد .

I  saw  him  every  day  when  I  was  in Tehran .

     وقتی در تهران بودم او را هر روز می دیدم .

    - برای ترجمه این جمله نمی توان در فارسی از ماضی مطلق استفاده کرد و به جای آن از ماضی استمراری استفاده می کنیم .

5-       در جملات شرطی نوع دوم :

What  would  you  do  if  you  won  a  million  tomans

6-       مطالب کلی در گذشته :

In  the  Middle  Ages  people  believed  that  the  earth  was  flat .

7-       عملی در گذشته را توصیف می کند که زمان کوتاهی اتفاق افتاده .

I  met  him  yesterday , and  we  talked  for  a  few  minutes .

نکته (1) :                  در مواردی که ماضی بعید به کمک after یا before همراه با ماضی مطلق آمده باشد می توان بجای ماضی بعید نیز از ماضی مطلق استفاده کرد .

He  ate  his  lunch  after  his  wife came  / had  come  from  shopping .

او ناهارش را بعد از آنکه همسرش از خرید برگشت خورد .

بعد از اینکه همسرش از خرید برگشته بود ناهارش را خورد .

نکته (2) :                  بعد از اصطلاح : It’s  high  time (وقتش رسیده است) می توان ماضی مطلق به کار برد و مراد زمان حال است .           

     It’s  high  time  we  went .


+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 بهمن1384ساعت 2:22  توسط علی 


4- زمان گذشته استمراری :   past  continuous  tense

تعریف : این زمان بیان کننده عملی است که به صورت استمرار در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است و تأکید روی استمرار عمل که در گذشته دردوره ای از زمان در حال انجام گرفتن بوده است ، فرمول این زمان به صورت زیر است :   

                                                                           Was  ,  were  +  v  - ing

Watching  TV.

Were

We , you , they

Was

I , he , she , it

She  was  talking  on  the  phone  for  half  an  hour .

او به مدت نیم ساعت پشت تلفن در حال صحبت کردن بود .

برای سؤالی کردن این زمان دو فعل کمکی was و were را به اول جمله می آوریم .

شناسایی این زمان :

1-       قید when که بعد از آن گذشته ساده می آید .

when  I got  up  this  morning , my  roommate  was  preparing  breakfast .

هنگامی که امروز صبح از خواب بلند شدم هم اتاقم مشغول آماده کردن صبحانه بود (یعنی دوستم قبل از این که من از خواب بلند شوم شروع به آماده کردن صبحانه کرده بود . )

امااگر بگوییم :

When  I  got  up  this  morning , my  roommate  prepared  breakfast .

یعنی دوستم منتظر شد تا این که من از خواب بلند شوم .

بنابراین اگر قسمتی از جمله با قید when گذشته ساده باشد قسمت دیگر جمله یا گذشته استمراری است یا ماضی بعید و یا گذشته ساده .

we  were  going  to  the  cinema .

when  he  came  here  we  had  gone  to  the  cinema .

                                                we  went to  the  cinema .

2-       while , just as , as که بعد از آنها گذشته استمراری به کار می رود .

While  I  was  watering  the  garden  it  began  to  rain .

      هنگامی که داشتم باغ را آب می دادم باران گرفت .

      بنابراین اگر قسمتی از یک جمله گذشته استمراری باشد ، قسمت دیگر یا گذشته است یا  گذشته استمراری .

the  telephone  rang .

While  he  was  playing

I  was  having  a  bath .

Ex.  Just  as  we  were  sitting  down  to  dinner , the  phone  rang .

3-        برای نشان دادن عملی که در گذشته چندبار اتفاد افتاده که اکثرا“ با کلمه all ….. می آید  (long duration)   .

The children were playing football all day.

What  were  you  doing  all  day  yesterday .

4-       با قیود تکراری :  perpetually , constantly , always‌ ( برای نشان دادن تداوم کاری درگذشته ) شکل استمراری فعل هم به کار می رود .

She  was  always  interfering  in  other  people’s  affairs .

He  was  always  ringing  me  up .

موارد استفاده گذشته استمراری :

1- بدون‌گفتن‌زمان‌یک‌پیشرفت‌آهسته وتدریجی رانشان می دهد .    It  was  getting  dark .

2- برای نشان دادن عملی که در گذشته شروع شده و شاید بعد از آن هم ادامه پیدا کند .

At  8  he  was  having  breakfast .

این جمله نشان می دهد که آن شخص درساعت 8 در وسط خوردن صبحانه اش بوده (یعنی خوردن صبحانه را قبل از 8 شروع کرده است ) .

3- در نقل قول غیر مستقیم :

He  said ;  “ I  am  living  in  shiraz . “

He  said  that  he  was  living  in  shiraz .

4- برای نشان دادن عملی که بین دو برهه از زمان در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است .

Between  June  of  1965  and  Dec .  of  1960 , he  was  writing  a  novel .

5- برای نشان دادن دو عمل استمرار که در یک زمان در حال انجام گرفتن بوده است .

I  was  studying  while  he  was  reading .

5-            آینده ساده :  Simple  future  tense

عملی را نشان می دهد که در آینده اتفاق خواهد افتاد .  برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می کنیم .

فعل زمان حال + will   ( shall )

I  ,  we                                                     Will   ( shall )

You , he , she , it , they                          Will

رایج ترین فعل کمکی زمان آینده will است و shall بیشتر جنبه رسمی و ادبی پیدا کرده است .

علامت این زمان قیود زمانی :

tomorrow , next … ,  10  days  later  ,  in 2  hours ( in +  مدت زمان  ) ,

from  now  on , the  following , the  day after , soon , before long , in future , from now  onward , this  coming  week – end

من فردا به شما تلفن خواهم زد .                                                                               I  will  telephone you tomorrow .

یاد آوری :  راه های دیگری نیز برای نشان دادن زمان آینده داریم از قبیل :

I  meet  him  tomorrow .  ( simple  present  with  time  expression . )

I  am  meeting  him .  ( present  progressive )

I  am  going  to  meet  him  tomorrow .  ( be  going  to )

I  will  be  meeting  him  tomorrow . ( future  progressive )

They  are  to  be  here  at  10 o’clock .  ( be + to + simple  v. )

They  may  go  to  the  cinema  tonight .  ( aux.  +  simple  v. )

برای سوالی کردن این زمان فعل کمکی will را به اول جمله می آوریم .

Will  he  telephone  you  next  Friday  ?

و برای منفی کردن آن بعد از will کلمه not می آوریم .

Shall not                    shan’t                                                                Will not                        won’t

I think I will not ( won't ) stay at home this evening

ومنفی وسوالی این زمان بصورت زیراست :

Will he not work ? ( won’t he work ?) 

کاربرد زمان آینده :

1-       برای بیان قصد گوینده ، تفکروایده اودرباره آینده که اکثرا“ باافعال واصطلاحات زیرمی‌آید.

Think , know , believe , hope, suppose, expect, sure,…. Probably

I shall hope  to see you when we return to town.

ازلحاظ معنی hope مربوط به حال وsee مربوط به آینده است ودرفارسی می گوییم :

امیدوارم وقتی به شهربرگردیم ( مضارع التزامی ) شمارا ببینم .

امیدوارم وقتی به شهربرمی گردیم ( مضارع اخباری  ) شمارا ببینم .

امیدوارم وقتی به شهربرگشتیم ( ماضی اخباری  ) شمارا ببینم .

I am sure that he will come back .

Do you think we'll win the match ?

2-       عملی که بصورت عادت درآینده صورت می گیرد.

بهاردوباره می آید                                                                                          Spring will come again.

     احتمالا“ درامتحان ردمی شوم ( همیشه اینطورمی شود. )                                      I'll  probably  fail the quiz

3-       درروزنامه ها واخباربرای اعلان وآگاهی ازطرحهای آینده .

The president will open the new heliport tomorrow.

رئیس جمهور فردافرودگاه جدید هلیکوپترراافتتاح خواهد کرد.

4-         هنگامی که هم اکنون تصمیم گرفته ایم کاری راانجام دهیم ( arrangement ) یا قصد انجام آن راداشته باشیم will   بکارنمی بریم .

I  can  not  meet  you   tomorrow  because  my  parents  are  coming  to  see me . ( not :….will come to see me. )

Ali  is  playing  tennis  on  Monday .  ( not :  will  play … )

Shall- will  :

برای آینده ساده هیچ فرقی بین shall وwill وجود ندارد اما will بیشتراز shall بکارمی رود که در آن حال آن را ( intensive fu. ) می گویند . درصبحتها و نوشتارهای رسمی shall بیشتر به کار می‌رود .

 will بادوم شخص برای یک پیشنهاد ، تقاضا ویایک دعوت بکارمی رود.

Will you shut the door ?

(asking someone to do ) will you answer the telephone please ?

won’t you please join me for a cup of coffee ?

I need some money . Don’t worry, I’ll lend you some .

   هنگامی که تصمیم بگیریم درزمان صحبت کاری انجام بدهیم ( قصد ومنظور) Will  بکارمی‌بریم .

I will wait for you .

اما اینگونه جملات رانمی توانیم با زمان حال ساده بیان کنیم .

I'll go and shut it. ( not: I go …..)

اما shall هنگامی بکارمی رود که قصد ومنظور درکارنباشد .

I  shall  be 25  next  month.

ماه آینده 25 ساله می شوم ( نشان میدهد که عمل درآینده انجام خواهد گرفت بدون اینکه فاعل دخالتی درآن داشته باشد. ازاین رو اینگونه جملات راآینده خالص یا ( pure future )  گویند.

(فعل اصلی ) Will+ main verb  همچنین می تواند باافعالی که مربوط به حس ، فکر و یا مالکیت باشد بکاررود.

( senses- emotion- thinking – possession )

فرداشمارامی بینم .                    I ‘ll see you tomorrow.

شماراخواهم بخشید.                             I will forgive you.

 shall رامی توان برای بیان یک پیشنهاد ویاکسب اجازه بکاربرد.

( پیشنهاد )                  shall we take a taxi ?

( اجازه )     shall I come in ?

برای موافقت یا امتناع ( refuse ) ازانجام کاری will بکارمی بریم .

The car won't start. ( = the car "refuses " to start )

اگرقول بدهیم کاری راانجام دهیم will بکارمی بریم.

قول می دهم آنچه راکه گفتی به علی نگویم . I won’t tell Ali what you said . I promise

درسوالات shall I ….  یا  shall we …..? برای پیشنهاد انجام کاری دیگر will بکارنمی بریم.

Shall I open the window ? 

Be going to :

فرم : be going to  نشان دهنده این است که فاعل آگاهانه ویا ازروی قصد قبلی درآینده قصد انجام کاری رادارد. درحالیکه will ازروی تصمیم قبلی نیست بنابراین فرم be going to  درموارد زیربکارمی رود :

1-       قصد ومنظور   ( intention ):

عملی رابیان می کند که کارمطمئنا“ ( certainty ) انجام خواهد گرفت . این تصمیم همیشه باقصد قبلی است .

Look at the sky. It's going to be a beautiful day.

اگربخواهیم اطمینان ازانجام کاری رابا will بیان کنیم باافعالی مثل  think ,certain , sure , know  می آوریم .

Look at the sky. I’m sure it will be a beautiful day.

 یادآوری : گاهی be going to وwill  هردودریک موقعیت بجای هم بکارمی روند.

My parents will arrive ( are going to arrive ) at 8 tonight.

نکته 1:     هنگامی که بخواهیم مقصودمان راتأکید کنیم عبارت be going to  می تواند همراه یک عبارت زمانی استفاده شود.

He is going to be a dentist when he grows up.

 

نکته 2:     معمولا“ فعل  go و  come رادرعبارت be going to  استفاده نمی کنند بلکه بجای آن ازحال استمراری کمک می گیرند. بجای اینکه بگوییم :I am going to go ( come )    می گوییم :I am coming  ./ I am going .         

2-       پیشگویی  (prediction ):

دراین حالت be going to  احساس اطمینان گوینده رابیان می کند که انتظارمی رود عمل درآینده نزدیکی اتفاق افتد ومعمولا“ وقت انجام کارذکرنمی شود.

Look at those  clouds . It’s going to rain.

نکته 3 :    be going to رامی توان درزمان گذشته نیزبکاربرد درآن صورت عملی را نشان می‌دهد که درگذشته قصد انجام آن راداشتیم اما نتوانستیم آن راانجام دهیم.

I was going to tell you , but he didn't let me

قصدداشتم به شما بگویم اما اجازه نداد.

یادآوری :  برای سوالی کردن فرم be going to  افعال to be  رابه اول جمله می آوریم .

وبرای منفی کردن آن کلمه not  رابعد ازافعال to be  می آوریم .

statement :   Akbar  is  going  to  read  a  book.

Question :Is  akbar  going  to  read  a  book?

Akbar  is  going  to  read  a  book .   ( what )

What is akbar going to read ?

Negative : akbar isn't going to read a book .

6-حال کامل ( ماضی نقلی ) :   present perfect tense

تعریف :  عملی است که درگذشته دروقت نامعلومی انجام گرفته ونتیجه واثرآن تازمان حال باقی است . این زمان مخلوطی است اززمان حال وگذشته وهمیشه ارتباط محکمی بازمان حال دارد . این زمان مخصوصا“ درمکالمات ، نامه ها ، روزنامه ها ورادیو تلویزیون استفاده می شود . برای ساخت این زمان ازفرمول زیراستفاده می کنیم .

Have ,has +past participle (pp.)

Finished.

Have

Has

I ,you, we, they,

he, she

برای سوالی کردن این زمان دوفعل کمکی  have و has  رابه اول جمله می آوریم .

کلیدم راگم کرده ام .                                 I have lost my key.                                                  Have you lost your key?

برای منفی کردن این زمان بعدازدوفعل کمکی مذکور not   می آوریم :

haven’t  forgotten  her  name .

He  hasn’t  seen  the  movie  before.

علائم  این زمان عبارتند از :

just- already- recently- lately- since- for- yet – so far- ever – many times – never – finally-all day- during the past few days – within the past few days- as soon as – now that

توجــه : قید زمانی :

Yesterday, last ….,a minute ago , before ali came       دراین زمان بکارنمی روند . برای مثال نمی توانیم بگوییم :

 have opened door a minute ago

    درآن صورت باید ازگذشته ساده استفاده کرد .

since – for ( continuative  use)

1-       since  به معنی“ از “  نشان دهنده مبدازمان است .   ( a point in time )

I haven't seen him since 10 years ago .

Since he changed he has been much happier.

بنابراین since  یا باقید زمان گذشته ویا باعبارتی که فعل آن گذشته است بکارمی رود.

2-for  به معنی  “ برای “ و “ بمدت “ نشان دهنده طول زمان است . ( quantity of time )

I  haven’t seen him for 10 years.

For  هم درزمان ماضی نقلی وهم درجملات گذشته بکارمی رود با این تفاوت که درجملات گذشته بیان کننده ادامه عمل تازمان حال نیست ،  برای مثال در جمله :

I studied for 2 years .

(2 years ) یعنی مشخص نیست که کدام دو سال مثلا“ پنج تاهفت  سال پیش ( اما اکنون مطالعه نمی کنم ) اما هنگامی که می گوییم :    

I  have  studied  for  3  years.

یعنی مطالعه من ازسه سال پیش شروع شد ، آن را ادامه دادم و هنوز مشغول مطالعه هستم .

3      - just  : به معنی تازه ، درست چند لحظه قبل است وبرای بیان عملی است که بتازگی انجام گرفته ( recent past ). Just   بین فعل کمکی وفعل اصلی قرارمی گیرد.

I've  just had  lunch.

همین الان ناهارخورده ام . ( که درفارسی می گوییم : ) همین الان ناهار خوردم .

Our dinner guests have just arrived .

4-  already : به معنی قبلا“ ،  هم اکنون است ومانند just  نشان دهنده شکلی است که درگذشته شروع شده اما اخیرا“ یاخیلی نزدیک به زمان حال تمام شده است محل آن بین فعل کمکی وفعل اصلی بعد ازفعل  to be وگاهی نیزدرآخرجمله است معادل این کلمه before  است که درآخرجملات ماضی بکارمی رود.

I  have  already  mailed  my  package.

He  has  visited  a  great  number  of  place already.

already  زمانی را زودتر از آنچه انتظارمی رود نشان می دهد ودرموقعیتهای مثبت بکارمی رود اما بطوراستثنا بعنوان شک وتردید می تواند درجملات سوالی بکاررود .

He is in shiraz already . (or ) he is already in shiraz.

They know the answer already.

Have they found the  thief  already?

5-     yet  بمعنی هنوز درجملات منفی وسوالی بکارمی رود وکارزمانی دیرترازآنچه انتظارمی رود انجام می گیرد وگوینده انتظاردارد چیزی اتفاق بیفتد ومعمولا“ درآخرجمله می آید.

Ali  hasn’t  read  the  book  yet.

They  aren’t  here  yet.

Is  it  stopped  raining  yet ?

6-so far, up to now   بمعنی تاکنون درآخرجملات ماضی نقلی بکارمی رود .

We  have  had  no  trouble  with  our  television  set  so  far. ( up  to  now )  

ماتاکنون هیچ مشکلی درمورد دستگاه تلویزیونمان نداشته ایم.

We  have  completed  17  lessons  so  far .

7-never  و ever  : به طرز استفاده این دوکلمه درجملات ماضی نقلی توجه کنید :

آیا تاکنون درچین بوده اید ( به چین رفته اید ؟)                                               Have  you  ever  been  to  china ?

No , I  have  never  been  to  china .

بنابراین ever  درجملات مثبت وسوالی و never  درجملات منفی بکارمی رود.

I  have  never  seen  such  a  film .

تاکنون چنین فیلمی ندیده ام ( که درفارسی می گوییم ) تاحالا چنین فیلمی ندیده بودم.

He  has  never  driven  a  car  before .

8-                   lately- recently

recently قبل ازفعل اصلی وبعد از have  وhas  ویا درآخرجمله می آید.

She hasn’t written to me recently.

I have been very busy lately.

علامتهای دیگر :

9- با عبارتهای  : It’s  the  first  time , this  is  the  first  time …..  ماضی نقلی بکار می‌رود.

This  is  the  first  time  he  has  driven  a  car . ( not: drives )

Is  this  the  first  time  you've  been  in  hospital ?

10- باکلمات : this week , today , this morning  ( evening )….. this term,

هنگامی که این دوره های زمان درزمان صبحت گوینده تمام نشده باشند ماضی نقلی بکارمی رود.

I’ve  smoked 10 cigarettes today.

امروزده نخ سیگارکشیده ام. ( شاید قبل ازاینکه امروزبه آخربرسد سیگاربیشتری بکشم .)

Has  Ali  had  a  holiday  this  year ?

یادآوری : درگفتارروزمره فارسی امروز ماضی نقلی ازنظرتلفظ تدریجا“ به ماضی مطلق نزدیک می شود.

آنها ازاینجا رفته اند . (نقلی )                                      آنها ازاینجا رفتن ( ماضی مطلق )

نکته 1:     درزبان رسمی بعضی مواقع بجای حال کامل ازحال ساده استفاده میشود وآن هنگامی است که به دنبال فعل بعضی ازاصطلاحاتی که هدف ازانجام کاررابرساند بیاید.

I  come  to  ask  your  advice.

نکته‌2 :     اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است .

He  has  put  his  comb  in  his  pocket.

I  have  seen  this  film  before.

نکته‌3:      جمله های حال کامل برای بیان کارهایی که ازگذشته تاحال تکرارشده بکارمی رود.

قیدتکرار  :  some  times , never , always ,…..

تعداد دفعات :  once ,twice, three, times, several times ,…..

Ail  has  watched  TV  every  night  this  week.

علی این هفته هرشب تلویزیون تماشاکرد.

چندبارازباغ وحش دیدن کرده ام.                                                              I  have  visited  the  zoo  several  times.

Maryam  has  been  to  England  once.

علامتهای دیگری که معنای گذشته تاحال رادارند عبارتند از :

so far , up to now, until now , up to the present, as yet , over , for the last.

As yet we haven't made any plans for our holidays.

تاحالا نقشه ای برای تعطیلاتم نکشیده ام .

The  car  payments  have  been  extended  over  two- year  period.

پرداخت پول ماشین بیش ازدوسال ادامه داشت .

دراین هفت روز اخیر                                                                                                                                    for the last week  

 مدت زمان ازگذشته تاحال

نکته‌1:      الگوی زیربرای بیان مدت زمان ازگذشته تاحال بکارمی رود.

] جمله گذشته ساده یاقید گذشته since  + دوره زمان + حال + IT [

It  is  3  years  since  I saw  her . ( since  last  Friday )

نکته‌2 :     زمان حال کامل درجملات وصفی بعد ازصفات عالی ، اعداد ترتیبی ، the only, the first  بکارمی رود دراین حالت جمله اصلی زمان حال است .

This  is  the  first  time  she  has  been  to  shiraz .

اولین باراست که به شیرازمسافرت کرده .

نکته‌3:      بعد ازاصطلاح would rather  درزمان حال مصدر بدون to می آید.

I ‘d  rather  have  something  to  eat.

( حال (                         He  would  rather to  learn  English .

اوترجیح می دهد که انگلیسی یاد بگیرد.

اصطلاح فوق درفرمول زیرنیزبکارمی رود.

گذشته +فاعل + Would rather

I’d rather you  gave  me  10  tomans  in  notes.

ای کاش شما اسکناس 10 تومانی به من می دادید.

 


 


+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 بهمن1384ساعت 2:17  توسط علی 


7-            ماضی بعید: past perfect tense

تعریف : توصیف کننده عملی است که درگذشته دورقبل ازیک گذشته ساده بوقوع پیوسته باشد . برای ساختن آن ازفرمول زیراستفاده می کنیم .

Had   +   pp.

Arrived

had

I , you , he , she , it, we , they

 

مثال :                                                                       The  lecture  didn't  begin  until  every  one  had  arrived    

بنابراین ماضی بعید همیشه همراه یک گذشته ساده بکارمی رود که اولین عمل ماضی بعید است ودومین عمل گذشته ساده ماضی بعید نشان می دهد که اولین عمل قبل ازاینکه دومین عمل شروع شود کاملا“ تمام شده است .

when  I  got  home , my  roommate  had  already  cleaned  the  apartment .

امااگر وقت مشخصی درگذشته داده شودSpecific past )  )  فقط ازماضی بعید درجمله استفاده می شود.

I  had  never  heard  him  speak  before  last  week .

علامت شناسایی :

1-       after که بعد ازآن اکثرا“ ماضی بعید بکارمی رود. مانند :

after  he  had  finished  his  work , he  went  home .

بعد ازاینکه کارش راتمام کرده بود به منزل رفت .

ممکن استafter  باگذشته ساده هم بکاررود.

 After  I  finished  reading  the  book , I  lent  it  to  ali .

نکته :       بجای بکاربردن ( ماضی بعید + after ) می توان از  (  having + pp.) استفاده کرد وعملی رانشان می دهد که دوعمل همزمان صورت نگرفته است .

Having  finished  my  home  work , I  went  to  bed .

بعد ازاینکه تکلیفم راتمام کردم ( با تمام کردن تکلیفم ) به رختخواب رفتم .

2-       When   چون این  کلمه به تنهائی نمی گوید کدام عمل اول صورت گرفته بنابراین بعد ازآن ماضی بعید بکارمی رود. وقتی که دوعمل همزمان اتفاق افتاده باشد.

When  he  had  shut  the  window , we  opened  the  door  of  the  cage.

هنگامی که اوپنجره رابسته بود مادرب قفس رابازکردیم ( یعنی مامنتظریم که پنجره کاملا“ بسته شود قبل ازاینکه درب قفس بازشود . ) امااگر دوعمل درگذشته همزمان صورت گرفته باشد تنها ازگذشته ساده استفاده می شود:

when  the  doctor  gave  his  lecture , he  sat  down.

3-       before  این کلمه  باماضی ساده بکارمی رود.

Before  I  arrived , the  library  had  closed.

4-        scarcely, already, just.  :

این کلمات برای نشان دادن تازگی یک عمل درجملات ماضی بعید بکارمی روند.

When  I  arrived , the  lecture  had  just  begun .

When  I  opened  it , the  person  had  already  left .

I  had  scarcely  pulled  the  cover  over  me  when  the  phone  rang .

توجه :       ماضی بعید درنقل قول غیرمستقیم درصورتی که فعل گزارشی جمله گذشته باشد بجای ماضی مطلق وماضی نقلی بکارمی رود . همچنین ازاین زمان درشرطی نوع سوم استفاده می شود.

He  said  that  he  had  known  her  well.

نکته :       افعال : knowing , understanding  بطورعادی درماضی بعید استفاده نمی شوند بجز موقعی که همراه باتوضیحی بیاید که یک دوره اززمان راتفکیک کند.

When she had known me for a year she invited me to tea.

8- ماضی بعید استمراری : Past perfect continuous tens

عملی راتوصیف می کند که درزمان گذشته دورقبل ازیک زمان گذشته ساده بصورت استمرار بوقوع پیوسته باشد وتاکید روی استمرارعمل دارد.

برای ساختن آن ازفرمول زیراستفاده می کنند :

had  been  + v.  ing

He  had  been  smoking  for  30  years when  he  finally  gave  it  up .

هنگامی که سرانجام اوسیگارکشیدن راترک کرد مدت 30 سال بود که مشغول سیگارکشیدن بود.

Had  (  =  I’d  / he'd  /  she'd  , …. )

علامت‌:    حرف اضافه for باطول زمان اغلب همراه ماضی بعید استمراری می آید تاکمک به تأکید  عمل بصورت استمرارکند.

When  he  got  home ,  I  had  been  studying  for  2  hours  .

وقتی او به خانه رسید مدت دوساعت بود که مشغول مطالعه بودم .

When  I  looked  out  of  the  window , it  had  been  raining .

(‌ یعنی هنگامی که من به بیرون نگاه کردم باران نمی آمد ومتوقف شده بود . )

نکته :       هنگامی که زمان انجام کارذکرشود  ( number of time )  دیگرازماضی بعید استمراری استفاده نمی کنیم.

She  didn’t  go  to  the  movies  with  shima  because  she  had  already  seen it  three  times .

9-                  آینده استمراری: future continuous tense

تعریف : عملی راتوصیف می کند که بصورت استمراردرآینده بوقوع می پیوندد.  درفارسی امروزه چیزی بنام آینده استمراری وجود ندارد.  ( ادامه کاری درنقطه زمان آینده با فعل آینده استمراری بیان می شودیابه عبارتی کارهای ناتمام آینده )

برای ساختن این زمان ازفرمول زیراستفاده می کنیم .  

will  be  +  v. –ing

Ex :          This time tomorrow I will be studying in the library.

مثال : همین موقع فردامن مشغول مطالعه درکتابخانه خواهم بود.

After  the  meal , we  will  be  having  coffee .

Will  be  having

I , you , he, she, it , we , they

برای منفی کردن آن بعد ازفعل کمکی will کلمه not  می آوریم .

You  wont  be  hearing  from  them .

وبرای سوالی کردن آن will رابه اول جمله می آوریم .

Will  you  be  hearing  from  them ?

علامت این زمان :

this time tomorrow, ( next quarter ) , at  this  time  next  year, all  the  day tomorrow , on  Friday  night , all  quarter , soon  over  the  weekend.

کاربرد :

1-       آینده‌استمراری‌عملی‌رابیان می‌کندکه‌درنقطه‌ای‌ازآینده‌درحال‌انجام گرفتن است .             ( at  a  given  time )

Don’t  call  my  roommate  tonight  between  7  and  11 .  He  will  be  studying  for  a  test  in  reading .

This  time  next  term  he'll  be  taking  engineering  courses .

2-       آینده استمراری همچنین عملی رابیان می کند که بصورت استمراردرزمانهای مختلف درآینده اتفاق خواهد افتاد . different  times ) )

I’ll  be  giving  surprise  quizzes  from  time  to  time .

3-       آینده استمرای عملی رابیان می کند که دریک وقت نامعینی درآینده اتفاق خواهد افتاد .

( unknown time – indefinite time )

I  feel  that  I  will  be  hearing  from  her  soon .

به مقایسه دوجمله زیرتوجه کنید :

A) :  I  am  seeing  ali  at  the  office  tomorrow .

B) :  I  will  be  seeing  ali  at  the  office .

جمله (A  ) نشان میدهد که گوینده وعلی عمدا“ وقبلا” بایکدیگرقرارملاقات گذاشته اند درحالیکه جملهB) ) نشان می دهد که گوینده وعلی بطورعادی همدیگررامی ببیند وشاید هم همکاریکدیگرباشند.

4-       اغلب آینده استمراری راموقعی بکارمی بریم که ازکسی بخواهیم کاری برایمان انجام دهد ویاراجع به قصد مردم سئوال کنیم .

Will  you  be  using  your  bicycle  this  evening ?  no, you  can  take  it .

Will  you  be  pashing  the  post  office  when  you  go  out ?

به مقایسه دوجمله زیرتوجه کنید :

می شود فردااوراببیند ؟  ( خواهـــش )                       will  you  see  him  tomorrow ?

ممکن  است فردااوراببینید ؟( احتمالا“)       ? will  you  be  seeing  him  tomorrow

5-       بجای فعل آینده استمراری ازترکیب فعلی زیرنیزمی توان استفاده کرد :

 

am,is, are  + going  to be  +  - ing

 

اوتوراتماشاخواهد کرد .                                              He his going to be watching you .

6-       جمله های آینده های استمراری باقیود  time, until, till,if , as, while, when  درالگوی زیربکارمی روند.

جمله قیدی حال ساده یا حال استمراری ــــــــــــــــــــــــــــــ جمله اصلی ( آینده استمراری )

I'll  be  coming  home  while  you  are  getting  dinner  ready .

10-          آینده کامل :future perfect  tense

عملی را توصیف می کند که درآینده قبل از وقت معینی تمام خواهد شد و یا در یک زمان معینی در آینده تکمیل می شود . انگلیس زبانان معمولا”کمتر از این زمان استفاده می کنند مگر این که کامل شدن عمل روشن باشد . این زمان صورت نحوی ویژه ای درزبان فارسی ندارد وبرای رساندن مفهوم آن درفارسی ازماضی نقلی استفاده می کنیم . برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می‌کنیم .

will +  have + pp

علامت شناسایی این زمان by یا before  ویا (in a week , in 2 hours ) است که همراه اصطلاحات زمانی بکارمی رود. مثال :

We 're  late , I  expect  the  film  will  already  have  started  by  the  time  we get  on  the  cinema .

مادیرکرده ایم امیدوارم تازمانی که به سینما می رسیم فیلم بتازگی شروع شده باشد.

درزمان آینده کامل اکثرا“ قیدزمان درابتدای جمله نوشته می شود.

By  tonight , I  will  have  been  working  for  11  hours  without  a  break .

تا امشب 11 ساعت است که بدون استراحت کار کرده ام ( ماضی نقلی)

Before he returns, we have finished our homework .

قبل ازاینکه اومراجعت کند ما تکلیفمان راتمام کرده ایم .

بنابراین اگربعد از before  زمان گذشته ساده نباشد آینده کامل است .

توجـه : قیود certainly, probably, already  بعد ازاولین فعل کمکی قرارمی گیرند.

I will have done all the work by the time they arrive.

قبل ازاینکه برسند همه کارراانجام داده ام.

My little brother will go out as soon as he has finished his homework

برادرم به محض اینکه تکالیفش راتمام کند بیرون می رود.

 

11     - آینده کامل استمراری :Future  perfect  continuous     

 

این زمان برای بیان عملی بکارمی رود که تانقطه معینی ازآینده استمراریافته واحتمالا“ ازآن پس نیزادامه خواهد یافت . کاربرد آینده استمراری مانند آینده کامل است بااین تفاوت که این زمان برروی استمراعمل تکیه دارد . برای ساختن آن ازفرمول زیراستفاده می کنیم .

will  have  been  +  - ing

مثال :

By  6  o'clock , I  will  have  been  reading  English .

تاساعت شش من مدت دوساعت است که مشغول خواندن انگلیسی هستم (بوده ام )

درفارسی برای این زمان ساختارنحوی ویژه ای وجود ندارد ونه تنها کاربردی درزبان فارسی ندارد بلکه برای فارسی زبانان دقیقا“ مفهوم نیست . ویک گرته برداری محسوب می شود.

توجه :       تنها ازافعالی دراین زمان استفاده می شود که یک عمل استمراررانشان دهد. مانند : work, write,… علامت این زمان یک وجود قید زمان درابتدای جمله ودیگری حرف اضافه by بازمان مشخص آینده وباحرف اضافه for  باطول زمان است .

(for …………by)            or           ( by……….for)

مثال :

They  will  have  been  married  for  50  years  by  1975 .


 

12     - آینده درگذشته : Future in the past

 

زمان آینده درگذشته (بعد ازگذشته ) ماننده آینده درگذشته استمراری ، کامل و کامل استمراری معمولا“ به تنهایی بکارنمی روند وکاربرد آن بیشتردرجملات شرطی ونقل قولها ست .

تعریف :  عملی است که زمانی آینده محسوب می شود امااکنون درمقایسه با حال به گذشته پیوسته اس. برای ساختن آن ازفرمول زیراستفاده می شود.

فعل زمان حال     +

Would

Should

 

می دانستم که روی همین نکته انگشت می گذاری .  ( خواهی گذاشت )

اگر می دانستم به شما می گفتم (ماضی استمراری)                                                    I  would  tell  you  if  I  knew .

یادآوری : البته باید توجه داشت که وجود افعال should , would , could , might قبل از شکل های فعل لزوماً به معنای آینده در گذشته بودن یک جمله نیست بلکه باید به کاربرد افعال کمکی would , should توجه کرد .

Every  body  should  do  this  exercise.

همه باید این تمرین را انجام دهند .                                                                

I  would  never  let  anybody  know  what  he  was  doing .

He  would  never  let  anybody  know  what  he  was  doing .    ( habit  in  the past )

هیچوقت نمی گذاشت کسی از کار او سر در بیاورد .

He  said  he  could  buy  a  new  car .  ( ability )

آینده در گذشته استمراری         : He  said  that  he would  be  reading  a  book  at 8  o'clock  that day .

او گفت که ساعت 8 آن روز مشغول خواندن یک کتاب خواهد بود .

((  should  /  would  +  be  +  -ing  ))

 

:  آینده در گذشته کامل

would  have   +  pp .

 

ما خانه را خواهیم ساخت .                                                                                        We  would  have  built  the  house .

تــوالــی زمــانـــهـــا:

فعل اصلی یک جمله امکان دارد دارای یک یا چند جمله پیرو باشد .

می دانیم که قهوه در برزیل می روید                                           We  know  that  coffee  grows  in  Brazil .

اگر جمله اصلی زمان حال یا آینده باشد فعل جمله زمان حال یا آینده خواهد بود .

He  says  that  it  will  rain .

He  says  that  he  has  made  a  mistake .

He  says  that  he  is  going  to  go  to  the  cinema .

He  says  that  he  is  tired .

He  says  that  he  is  setting  a  heater .

هرگاه فعل اصلی جمله گذشته باشد فعل جمله تابع ( پیرو ) بایستی در یکی از زمان های گذشته یا آینده در گذشته به کار رود .

او می گفت که (بعداً) باران می آید .                                           He  said  that  it  would  rain .

He  said  that   he  had  made  a  mistake .

He  said  that   he  was  going  to go  to  the  cinema .

He  said  that   he  was  tired .

He  said  that   he  was  setting  a  heater .       ( دو عمل همزمان )

13 - حال کامل استمراری : Present perfect progressive  

 

این زمان عملی را توصیف می کند که در گذشته شروع شده و بطور استمرار تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز هم ممکن است ادامه داشته باشد یا اکنون قطع شده باشد . این زمان فقط بر روی آن چه که به صورت استمرار در لحظه صحبت کردن است تاکید دارد .

برای ساختن این زمان از فرمول زیر استفاده میکنیم :

have/has  been +v-ing

Ali’s  hands are very dirty . he has been repairing the car for 4 hours.

I have been studying for half an hour .

نیم ساعت است که مشغول مطالعه هستم .( عمل مطالعه از نیم ساعت قبل آغاز شده است و ربطی به زمان حال استمراری هم ندارد )

به مقایسه دو جمله زیر توجه کنید :

1)                   I have read this book.

2)                   I have been reading this book for 3 hours .

جمله اول یعنی این کتاب را خوانده ام ( گذشته نا معلوم) اما جمله دوم می گوید که 3 ساعت است که مشغول خواندن این کتاب هستم .

توجه :

کلمات since  و for نیز با این زمان بکار میروند .

it had been raining since Monday for 2 days .

از دوشنبه دو روز است که باران می آید .

How long have you been swimming ?

چه مدت مشغول شنا کردن هستی .؟

تذکر 1 :

کلمات just , already , ever , never , finally   هرگز با زمان حال کامل استمراری بکار نمی روند .

تذکر 2 :

در این زمان هیچ وقت تعداد دفعات با کلماتی که نشان دهنده قطع عمل در گذشته باشد بکار نمیرود .

The bell has rung twice for the past ten minutes .

تلفن در این 10 دقیقه دوبار زنگ زد .

I have been telephoning them all morning.

تمام صبح به آنها تلفن می کردم .